Varför ska din el komma från SHE?

  • All el vi säljer är förnybar
  • Vi har inga fasta avgifter
  • Prisbelönt kundservice

SHE-El är en miljöprodukt som antingen är lokalt producerad i SHEs kraftvärmeverk Silververket med biobaserat bränsle, miljödeklarerad el från vattenkraft så kallad EPD-el eller solel. Välkommen till ett miljövänligt elbolag utan fasta avgifter.

Teckna elavtal nu
start-emblem1-img start-emblem2-img

Aktuellt

SHEs årliga miljöpris gick i år till Sagåns Vattenråd.

Med motiveringen: Priset tilldelas Sagåns Vattenråd för deras framgångsrika arbete med att driva och sprida kunskap om ett hållbart nyttjande av Sagåns vatten och dess avrinningsområde.

Sagåns avrinningsområde börjar norr om Sala och mynnar i Oxfjärden i Mälaren. Avrinningsområdet är 857 km2 stort och stäcker sig över Enköping, Heby, Sala och Västerås kommuner. Inom området finns 15 sjöar och 356 km vattendrag.

Sagåns vattenråd bildades 2012 och vattenrådet ska i samverkan med intressenter i avrinningsområdet verka för ett hållbart nyttjande av Sagåns vatten och att vattenförvaltningens krav på god ekologisk, kvantitativ och kemisk status uppnås.

De senaste två åren har vattenrådet aktivt stöttat och samverkat med åtgärdssamordnaren för Sagån anställd av Mälarens vattenvårdsförbund vilket har resulterat i en rad konkreta vattenförbättrande åtgärder.