Aktuellt

Mijlopriset 2021 Scaled

SHEs årliga miljöpris gick i år till Sagåns Vattenråd.

Med motiveringen: Priset tilldelas Sagåns Vattenråd för deras framgångsrika arbete med att driva och sprida kunskap om ett hållbart nyttjande av Sagåns vatten och dess avrinningsområde.

Sagåns avrinningsområde börjar norr om Sala och mynnar i Oxfjärden i Mälaren. Avrinningsområdet är 857 km2 stort och stäcker sig över Enköping, Heby, Sala och Västerås kommuner. Inom området finns 15 sjöar och 356 km vattendrag.

Sagåns vattenråd bildades 2012 och vattenrådet ska i samverkan med intressenter i avrinningsområdet verka för ett hållbart nyttjande av Sagåns vatten och att vattenförvaltningens krav på god ekologisk, kvantitativ och kemisk status uppnås.

De senaste två åren har vattenrådet aktivt stöttat och samverkat med åtgärdssamordnaren för Sagån anställd av Mälarens vattenvårdsförbund vilket har resulterat i en rad konkreta vattenförbättrande åtgärder.

Kontakta oss om du har frågor