Nätpriser

Håller du nere din förbrukning, påverkar det även kostnaden för elnätet.
Här nedan ser du priserna för de olika tarifferna.
Lightbulb Black

Möjlighet att påverka

Lightbulb Black

Marknadsmässiga priser

Lightbulb Black

Spar du el, spar du pengar

IMG 20210215 202002 493 1 768x768

Ny taxa från och med 1 februari 2023

Från och med 2023-02-01 kommer en ny elnätstaxa träda i kraft som innebär en höjning av elnätsavgiften. 

Förändringen påverkar kunderna som följer:

  •  Lägenhetskunder får en ny fast avgift på ca 42 kr/månad ink. moms.
  •  Övriga abonnenter får en energiavgift på 15 öre ink. moms per förbrukad kWh.
  • För solproducenter ökar nätnyttan från 6 öre till 15 öre ink moms.   
I alla andra avseenden ser taxan ut som tidigare. För vår ”normalkund” innebär det en höjning på 250 kr /månad (räknat på eluppvärmd villa med 4 personer och förbrukning ca 20 000 kWh). 

Bakomliggande orsaker till höjningen är kraftigt höjda kostnader som kan härledas till höjt pris på material och att det höga elpriset ökat våra kostnader mot överliggande nät så väl som våra nätförluster. Förändringen av taxan handlar inte om att öka företagets vinst, utan att möjliggöra ett fortsatt stabilt nät för våra kunder. Taxan ses över årligen och är reglerad för att säkerställa att vi inte tar ut en högre avgift än nödvändigt.    

 

Energiskatt

Riksdagen har beslutat att skattskyldigheten för energiskatt på el ska flyttas från elhandelsföretagen till elnätsföretagen från den 1 januari 2018.

Många av SHEs kunder har effekttariff, det vill säga kunden betalar för den eleffekt, mätt i kW, som kunden nyttjar. När elnätsföretagen tar över skattskyldigheten kommer dessa kunder precis som alla andra kunder betala energiskatt för använd el, mätt i kWh. Energiskatten betalas därmed utifrån mängden använd el, mätt i kWh, oavsett hur kostnaden för elnätsabonnemanget beräknas.

Elledningar och elledningsgata tagit ovanifrån

Effekttariff

Effekttariff innebär för dig som kund att du har större möjlighet att påverka dina kostnader genom att planera och styra dina uttag.

Skillnaden på energi och effekt förklaras här.

Energiskatt från och med 1 januari 2023.

Effekttariffen beräknas på de tre högsta effektvärdena under fakturaperioden (dvs. månaden).
Nov – Mars vardagar kl 7-19 135,00 kr/kW inkl moms
April – Okt vardagar kl 7-19 56,00 kr/kW inkl moms

Elnatstaxa V2

Lägenhetstariff*

Energiskatt från och med 1 januari 2023.

*Benämningen Lägenhet i prislistan avser en särskild säkringstariff för bostadslägenheter med huvudsäkring 16, 20 eller 25 Ampere i ett flerbostadshus med minst fyra bostadslägenheter i samma byggnad som är anslutna med en gemensam serviskabel. Lägenhetstariffen gäller även om det är tre bostadslägenheter och ytterligare ett abonnemang i byggnaden med gemensam serviskabel. Om fastighetsägaren tecknat ett särskilt abonnemang för byggnadens allmänna behov som ar anslutet via en annan serviskabel gäller lägenhetstariff även om det är tre bostadslägenheter i byggnaden. Lägenhetstariffen tillämpas enbart för bostadslägenheter som uppfyller dessa villkor och normalt har en elanvändning på högst 8 000 kWh per år.

Elnatstaxa Lagehet
Tree G86a891623 1920 2 700x467

Myndighetsavgifter

Myndighetsavgifterna är lagstadgade och pengarna går vidare till olika statliga myndigheter.

Det finns tre typer av myndighetsavgifter:

  • Elsäkerhetsavgift som finansierar Elsäkerhetsverkets verksamhet
  • Elberedskapsavgift som finansierar delar av Energimarknadsinspektionens verksamhet
  • Nätövervakningsavgift som administreras av Affärsverket svenska kraftnät och ska täcka kostnader för åtgärder och verksamhet enligt elberedskapslagen

(För mer info om avgifterna, se Elsäkerhetsverkets hemsida på www.elsakerhetsverket.se/om-oss/avgifter/)

Kontakta oss om du har frågor
Inställningar för cookies