Elnät, utan avbrott

 • Leveranssäkerhet på 99,9 %
 • Följer höga krav på driftsäkerhet
 • Lokalkännedom

Många av er som bor i Sala och Heby kommuner är automatisk kunder hos oss, eftersom det är vi som äger, driver och underhåller elnätet i stora delar av kommunerna.

Det ger oss många fördelar, till exempel att kunna hitta och genomföra lösningar för att du som kund själv ska kunna påverka din elkostnad på bästa sätt.

Avbrottsersättning

Leveranssäkra elnät

Den 1 januari 2006 trädde nya regler om leveranssäkra elnät i kraft enligt 11 kap. ellagen. Orsaken till de nya reglerna är de stora elavbrotten i spåren efter orkanen Gudrun i januari 2005. Eftersom elförsörjningen är en så viktig samhällsfunktion har riksdag och regering ställt högre krav på elnätföretagens driftsäkerhet bland annat genom följande nya lagkrav.

 • Alla elanvändare har rätt till ersättning vid elavbrott som varat i minst 12 timmar. Vissa undantag finns t.ex. om elöverföringen bryts på grund av el- säkerhetsskäl eller om väderförhållanden är sådana att personal inte kan skickas ut.
 • Du som elanvändare behöver inte ansöka om ersättningen utan nätägaren skall betala ut detta inom sex månader.
 • Ersättningen beror på elavbrottets längd och beräknas som en procentsats av din årliga nätkostnad (ex moms), dock lägst ett minimibelopp som är 900 kr för 2013. Olika ersättningsbelopp gäller för elavbrott längre än 0,5 dygn, 1 dygn, 2 dygn och upp till 12 dygn. Beloppet är en procentsats av prisbasbeloppet enligt lagen om allmän försäkring avrundat till närmaste hundratal kr. Maximal ersättning för en elavbrottsperiod är tre års nätkostnad. Avbrottsersättning är inte momsbelagd eftersom det klassas som skadestånd enligt ett beslut i regeringsrätten den 28 juni 2007.
 • Oplanerade avbrott får inte överstiga 24 timmar från och med den 1 januari 2011. Denna punkt har för avsikt att skynda på nätföretagens ombyggnadstakt. SHE arbetar sedan flera år tillbaka med en långsiktig ombyggnadsplan.
 • Om tiden mellan två strömavbrott överstiger 2 timmar räknas varje avbrott som ett nytt avbrott.
 • Regionnäten skall göras trädsäkra.
 • Regionnäten är de ledningar som förser lokalnäten med el, i SHEs fall är det Vattenfall som äger regionnäten.
 • Underlag för att åtgärda brister i elnäten tas fram såsom risk- och sårbarhetsanalyser samt åtgärdsplaner. Här kan konstateras att SHE följer en ombyggnadsplan som baseras på bland annat ledningsnät som är ”väderkänsliga”. SHE hade 2014 en leveranssäkerhet på 99,9 % på eget nät.