Elhandel

Det är fördelaktigt att göra ett aktivt val av elavtal. Vi hjälper dig gärna!

Varför ska din el komma från SHE?

100 Fornybar Energi Hogre Upplosning 120x144
Lightbulb Black

100 % förnybar el

Lightbulb Black

Inga fasta avgifter

Lightbulb Black

Prisbelönt kundservice

Vad kan man välja?

Man kan ofta välja mellan rörligt elpris, fast pris på till exempel ett eller tre år, eller avtal som innehåller både rörligt och fast pris. Det går ofta att även välja att köpa el från olika ursprung, exempelvis vatten, vind eller sol.

Sala-Heby Energi säljer endast 100% förnybar el. Vår el kommer från sol, biobränsle och vattenkraft sk EPD-el. Här kan du läsa mer om vår energimix. Vi har inga fasta avgifter vilket innebär att om du gör en åtgärd för att spara elenergi får det 100-procentig genomslagskraft på din elkostnad. Här kan du se SHEs urprungsmärkning för el.

Är priset viktigt går det att jämföra de olika aktörerna på exempelvis elpriskollen.se som drivs av Energimarknadsinspektionen.

Våra avtal 
Här kan du se våra aktuella elavtal.   Är du intresserad av solel och kanske att  teckna produktionsavtal för solel kan du läsa mer om det här.

People Ga6db64a37 1920 700x467

Om jag inte väljer avtal?

Väljer du som kund inte aktivt ett avtal får du ett så kallat anvisat pris som oftast är dyrare än andra avtal. Anvisade avtal finns för att du vid flytt till nytt boende är garanterad att el finns tillgängligt, även om du inte aktivt själv kontaktat ett elhandelsföretag. Läs gärna mer om våra olika elpriser här.

Kundens rättigheter – SHE Elhandel ​

Allmänna avtalsvillkor

SHE följer bestämmelserna om elektriska anläggningar och om elsäkerhet enligt de Allmänna avtalsvillkoren, El 2012K (rev2) samt 11 kap. 18§ i ellagen  Bestämmelserna i avtalsvillkoren handlar bland annat om elnätsanslutning, avläsning av elmätare, ersättning vid elavbrott och otillåtna efterkrav.

Konsumentverket och Energiföretagen Sverige har kommit överens om reviderade allmänna avtalsvillkor för försäljning av el till konsument, EL 2012 K (rev 2).

Den bestämmelse som tidigare funnits avseende personuppgiftshantering – punkt 1.4 i villkoren – har upphävts. Bestämmelsen har upphävts eftersom den blivit inaktuell i samband med att personuppgiftslagen ersatts av dataskyddsförordningen.

De bestämmelser som rör försäljning på distans och utanför affärslokaler samt ångerrätt – punkt 2.2 A och 2.2 B – har anpassats till de nya regler som införts i lag (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler (distansavtalslagen).

De nya reglerna innebär i huvudsak att avtal vid uppsökande telefonförsäljning endast kan ingås efter säljsamtalet. Dvs. det som sägs i samtalet är att betrakta som ett anbud från elhandelsföretaget. Elhandelsföretaget ska skriftligen bekräfta anbudet till konsumenten och avtal ingås genom att konsumenten skriftligen accepterar anbudet efter telefonsamtalet. Lämnas inte sådan skriftlig accept är avtalet ogiltigt. Ångerfristen på 14 dagar börjar löpa den dag avtalet ingås, under förutsättning att konsumenten fått lagstadgad information om ångerrätten.
För att göra det lite lättare för dig som kund har vi lyft ut texten om Konsumentens rättigheter i Ellagen från Allmänna avtalsvillkoren.

Autumn Landscape G0aa152727 1920 700x450

Rådgivning

För att få oberoende användarrådgivning och råd om tillgängliga energieffektivitetsåtgärder rekommenderar vi att kontakta er kommuns Energi- och klimatrådgivare: Sala kommun, Heby kommun

Konsumenternas Energimarknadsbyrå är en självständig byrå som kostnadsfritt informerar, ger råd och vägledning i frågor som rör energimarknaden.

För en jämförelse av elpriser rekommenderar vi Elpriskollen som är en oberoende prisjämförelsesajt.

Kundklagomål

För kundklagomål är du välkommen att kontakta SHEs kundombud telefon 0224-576 04.

Prövning

Energimarknadsinspektionen (Ei) är en tillsynsmyndighet som ser till att elmarknaden fungerar så bra som möjligt. De arbetar för att stärka energikundernas ställning och strävar efter att marknaderna för el, fjärrvärme och naturgas ska fungera så bra som möjligt. Det ska finnas konkurrens, kunderna ska betala skäliga avgifter och avbrotten ska vara så få som möjligt. De är också ansvariga för elpriskollen.se som hjälper Sveriges elkunder att välja elhandelsföretag.

Allmänna Reklamationsnämnden (ARN) är en statlig myndighet som har till huvudsaklig uppgift att opartiskt, och utan avgift för parterna, pröva konsumenttvister. Anmälan kan göras av en enskild konsument som har en tvist med en näringsidkare om köp av en vara, tjänst eller annan nyttighet.

Datainspektionen arbetar för att säkra den enskilda individens rätt till integritet i samhället. De är en myndighet som genom sin tillsynsverksamhet ska bidra till att behandling av personuppgifter inte leder till otillbörliga intrång i enskilda individers personliga integritet.

Marknadsdomstolen är en specialdomstol som handlägger mål som gäller frågor om olika former av marknadsföring skett på ett riktigt sätt. Hit kan näringsidkare, Konsumentombudsmannen och vissa förbund vända sig för att pröva ett ärende. Vid andra typer av tvister kan du vända dig till en allmän domstol.

Om du ångrar dig

Du har rätt att frånträda detta avtal utan att ange något skäl inom 14 dagar.
Läs Standardmall for information om ångerrätten konsumentverket

Kontakta oss om du har frågor