Värme från 100 % förnybar energi

  • 100% förnybar
  • Långsiktigt hållbar
  • Lokal

I stället för att varje hus har sin egen panna levereras fjärrvärmen från vårt kraftvärmeverk. Då vårt kraftvärmeverk är flexibelt och kan utnyttja olika bränslen beroende på pris och tillgång kommer prisnivån att förbli attraktiv i förhållande till andra uppvärmningsformer. Det tjänar både hushållen och miljön på.

emblem2017Tbild emblem2017

Avtalsvillkor och fjärrvärmelagen

Fjärrvärmelagen

2008 antog riksdagen en helt ny fjärrvärmelag som ska skapa goda villkor för konsumenter och leverantörer av fjärrvärme.

Fjärrvärmelagen ställer bland annat krav på att fjärrvärmeavtal ska innehålla uppgifter om parternas åtaganden, priset och hur det bestäms, var prisinformation finns, löptid, ändringsmöjligheter, villkor för uppsägning, vårt ersättningsansvar om våra åtaganden inte uppfylls, betalningsansvar för återställningskostnader samt möjlighet till förhandling och eventuell medling. Test.

Lagen ställer bland annat ökade krav på avtalen för fjärrvärme. Allmänna avtalsvillkoren hittar du här för konsument och här för näringsidkare.

Här kan du läsa lagen i sin helhet:
Fjärrvärmelagen

Rådgivning

För att få oberoende användarrådgivning och råd om tillgängliga energieffektivitetsåtgärder rekommenderar vi att kontakta er kommuns Energi och klimatrådgivare: Sala kommun, Heby kommun

Kundklagomål

Vid kundklagomål är du välkommen att kontakta vår kundtjänst eller SHEs kundombud telefon 0224-57649.