Värme från 100% förnybar energi

  • 100% Förnybar
  • Långsiktigt hållbar
  • Lokal

I stället för att varje hus har sin egen panna levereras fjärrvärmen från vårt kraftvärmeverk. Då vårt kraftvärmeverk är flexibelt och kan utnyttja olika bränslen beroende på pris och tillgång kommer prisnivån att förbli attraktiv i förhållande till andra uppvärmningsformer. Det tjänar både hushållen och miljön på.

emblem2017Tbild emblem2017

Plantering vid fjärrvärmerör

Vid plantering av träd samt andra växter med stora rotsystem så rekommenderar vi ett avstånd på 2,5 meter mellan fjärrvärmerör och planteringsgrop. Detta är dels för att inte riskera att torka ut rötterna samt för att minimera risk för skador på rötter vid eventuella framtida arbeten på fjärrvärmeledningen.