Varför ska din el komma från SHE?

  • All el vi säljer är förnybar
  • Vi har inga fasta avgifter
  • Prisbelönt kundservice

SHE-El är en miljöprodukt som antingen är lokalt producerad i SHEs kraftvärmeverk Silververket med biobaserat bränsle, miljödeklarerad el från vattenkraft så kallad EPD-el eller solel. Välkommen till ett miljövänligt elbolag utan fasta avgifter.

Teckna elavtal nu
start-emblem1-img start-emblem2-img

Aktuellt

Förbränning av returträflis

Samråd gällande tillståndsansökan för förbränning av returträflis vid kraftvärmeverket i Sala.

Kraftvärmeverket Silververket i Sala är efter femton års drift i behov av renovering, och i samband med renoveringen finns möjlighet att anpassa anläggningen till att utöka nuvarande biobränslemix med returträflis.

Returträflis är en restprodukt från samhället och består till största del av trämaterial som inte kan återanvändas eller återvinnas. Genom att förbränna returträflisen kan energi tas tillvara som annars skulle gå förlorad, och därigenom minskar man på ordinarie bränsle vilket medför bättre hushållning med naturresurserna.

Förbränning av returträflis i kraftvärmeverket innebär att Sala Heby Energi AB:s hela verksamhet vid värme- och kraftvärmeverket måste prövas om enligt Miljöbalken, samt att anläggningen anpassas för att uppfylla BAT (Bästa Teknik) med avseende på nuvarande och kommande miljökrav.

Kraftvärmeverket kommer vid samförbränning med returträflis att klassas om.

Tillståndsansökan för verksamheten kommer att omfatta förbränning av returträflis i kraftvärmeverket samt ökad energiproduktion från nuvarande 160 GWh till 240 GWh. Den utökade energiproduktionen möjliggör framtida anslutning av fjärrvärmenäten i Heby och Morgongåva till det centrala fjärrvärmenätet i Sala, vilket innebär att kraftvärmeverket kan användas effektivare under en längre del av året.

Information om pågående tillståndsansökan kan erhållas från:

Energi & Miljöcontroller AB

Ivan Andersson

Pilotgatan 3

721 31 Västerås

alt. ivan.andersson@miljocontroller.se

Frågor eller synpunkter om pågående tillståndsansökan skall inkommit senast den 30 juni 2018 till ovanstående adress.